سيستم هاي مديريتي ،تعالي، كيفيت،منابع انساني
بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد...

اطلاعیه فروشگاه

بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد . . .

فرمت خود ارزيابي به روش پرفروما بر اساس مدل INQA

فرمت خود ارزيابي به روش پرفروما بر اساس مدل INQA براي خود ارزيابي براساس مدل inqa در هر كدام از جوايز بخشي مي بايست خود ارزيابي براساس فرمت فايل ضميمه تكميل و نمره دهي شود . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بانك رويكرد و نتايج مدل INQA براساس منطق رادار

بانك رويكرد و نتايج مدل INQA براساس منطق رادار يكي از ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و مكتوب نمودن رويكردهاي سازمان استفاده از ابزار بانك رويكرد مي باشد كه به فايل ضميمه مي توانيم رويكردهاي يك سازمان را با آن سازمانندهي و براي تدوين اظهارنامه استفاده نمائيم . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

ارتباط بين زير معيار و نكات راهنما در نتايج مدل INQA

ارتباط بين زير معيار و نكات راهنما در نتايج مدل INQA فايل تمام كاربردي نمايش بين زير معيار و نكات راهنماي نتايج مدل INQA ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):