سيستم هاي مديريتي ،تعالي، كيفيت،منابع انساني
بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد...

اطلاعیه فروشگاه

بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد . . .

اصل و ترجمه مقاله (پیشبینی های فناوري و تغییرات اجتماعي)

پیشبینی هاي استراتژیک در بنگاهها: مدیریت تاثیر و واکنش عدم قطعیت فناوري و محركهاي تغییر     Strategic foresight in corporate organizations: Handling the effect andresponse uncertainty of technology and social drivers of change ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):